ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

1.1-31.12.2019