ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΘΗΡΙΩΝ

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Το θέμα του χαρακτηρισμού της χρήσης του οικοπέδου του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων στον Άλιμο, το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό, είχε ήδη συζητηθεί στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ κατά τη συνεδρίαση της 20ης/12/2023, το οποίο αρχικά ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ των θέσεων του Τριφυλλείου, δηλαδή η χρήση του να παραμείνει γενική κατοικία και να μην περιορισθεί σε πρόνοιας – πολιτιστική. Όμως με ενέργειες του Δήμου Αλίμου, που ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ακουστεί κατά τη συνεδρίαση, επανήλθε όλως αιφνιδιαστικά προς νέα συζήτηση για τις 15/2/2024 αλλά, κατόπιν αιτήματός μας, αναβλήθηκε και τελικά επανέρχεται προς συζήτηση τη Δευτέρα  11/3/2024.

Δυστυχώς όλες οι πληροφορίες μιλούν για αφόρητες πιέσεις, από πολλές πλευρές, προκειμένου το ΚΕΣΥΠΟΘΑ να αλλάξει θέση και να γνωμοδοτήσει υπέρ του Δήμου Αλίμου. Ο τελευταίος  ζητά τη μετατροπή του χαρακτηρισμού της της χρήσης του οικοπέδου 3,4 στρ ιδιοκτησίας του Τριφυλλείου από Γενικής Κατοικίας σε Πρόνοιας-Πολιτισμού, ώστε να μην μπορεί να αξιοποιηθεί, αλλά αρνείται να το απαλλοτριώσει, όπως θα μπορούσε να πράξει. Δηλαδή θέλει έμμεσα να το απαλλοτριώσει χωρίς να καταβάλει αποζημίωση.

Εννοείται, ότι το Τριφύλλειο Ίδρυμα, το οποίο συντηρεί και το Γηροκομείο Κυθήρων, σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ, είναι υποχρεωμένο, σε συνεργασία και με την Εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών), να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής για την προστασία των δικαιωμάτων του, καθώς θεωρεί αδιανόητο με έμμεσο και παράνομο τρόπο, να αποστερηθεί ενός πολύ μεγάλης αξίας περιουσιακού του στοιχείου, επειδή ο Δήμος Αλίμου, εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται, δεν θέλει να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους να απαλλοτριώσει το ακίνητο, η αξιοποίηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη, κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού (στον οποίο μάλιστα συμμετείχε ο Δήμος Αλίμου), που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, για ανέγερση πνευματικού κέντρου και κατοικιών, σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2024

         Ο Πρόεδρος

Εμμ. Καλοκαιρινός

 

 

 EΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΕΣΠΟΘΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 Του Ν.Π.Ι.Δ. - Ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΘΗΡΙΩΝ»,

το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους, αρ. 5, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.M. 090009863).

ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 14-02-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 13-12-2024 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΜΑΣ

 

**********************

 

Α) Θεωρώντας ότι η ένστασή μας έχει ήδη συζητηθεί από τις 20-12-2023 και έχει ήδη κατά την ίδια ημέρα ληφθεί απόφαση επ΄ αυτής.

 

Β) Αναμένοντας, όπως μας αποστείλετε αντίγραφο του πρακτικού αυτής:

 

[ίδετε (α): από 08-01-2024 αίτημα αποστολής μέσω email της από 20-12-2023 απόφασης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ για λογαριασμό του Ιδρύματος "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΘΗΡΙΩΝ" αναφορικά με τη συζήτηση του 3ου θέματος επί της «Αναθεώρησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Αλίμου» σε συνέχεια της από  13-12-2023 Ένστασης-Υπομνήματος  του Ιδρύματος "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΥΘΗΡΙΩΝ", η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. ΚΕΣΥΠΟΘΑ 204/13.12.2023,

ίδετε (β) από 18-01-2024 απαντητικής επιστολής της γραμματέως του οργάνου σας, η οποία μας ενημερώνει επί λέξει “Κατόπιν της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, σχετικά με το ΓΠΣ του Δήμου Αλίμου και συγκεκριμένα για την ένσταση-υπόμνημα του Ιδρύματος «Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθήριων» δεν είναι ακόμα έτοιμη. Πιθανή εκτίμηση είναι προς το τέλος της άλλης εβδομάδας, δηλαδή κατά τις 26/1/2024.”,

ίδετε (γ) νέο από 07-02-2024 αίτημα του Ιδρύματος περί αποστολής της απόφασής σας.

σήμερα το απόγευμα 14/02/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:23 μμ, όλως αιφνιδιαστικώς, ελήφθη μέσω email επιστολή σας για επανασυζήτηση της ένστασής μας σε διάστημα εντός ολίγων ωρών από την ειδοποίησή μας, ήτοι αύριο 15/02/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., για την οποία έχει ήδη ληφθεί απόφαση από τις 20-12-2023.

Γ) Δεδομένου ότι:

α) Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης των απαραίτητων εγγράφων νομιμοποίησής μου για να εκπροσωπήσω το Ίδρυμα “ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΥΘΗΡΙΩΝ”.

β) Το Ίδρυμα επιθυμεί να εκπροσωπηθεί νομίμως, ώστε να ασκήσει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα ακροάσεως κατ΄ άρθρο 20 του Συντάγματος.

γ) Το Ίδρυμα επιθυμεί, όπως του γνωστοποιηθεί νομίμως το ακριβές θέμα της νέας  συνεδρίασής σας και τον λόγο επανασυζήτησης αυτού δεδομένου της ήδη από 20-12-2024 ληφθείσας αποφάσεώς σας, ώστε να έχει τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμαστεί για την ενώπιον του ΚΕΣΥΠΟΘΑ παράσταση, αλλά και να προσκομίσει ενώπιόν σας νεότερα έγγραφα δια συμπληρωματικού υπομνήματος.

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

 ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ ΌΠΩΣ:

 Αναβληθεί η συζήτηση της κατά την 15η-02-2024 συνεδρίασή σας και οριστεί νέα, παρέχοντας εύλογη προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιώματά μας και αφού προηγουμένως μας αποστείλετε,

(α) αντίγραφο του από 20-12-2023 πρακτικού, στο οποίο διαλαμβάνεται η απόφαση του οργάνου σας, με θέμα «Αναθεώρησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Αλίμου» επί του οποίου υπεβλήθη η από  13-12-2023 Ένσταση-Υπόμνημα του Ιδρύματος "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΥΘΗΡΙΩΝ", η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. ΚΕΣΥΠΟΘΑ 204/13.12.2023.

(β) Το θέμα της ημερήσιας διάταξης της νέας συνεδρίασής σας.

(δ) Μας αιτιολογήσετε τους λόγους επανασυζήτησης αυτού.

 Επίσης να πρωτοκολληθεί η παρούσα και μας αποστείλετε αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.

Όλα τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση “Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΘΗΡΙΩΝΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.” .

 Για λογαριασμό του Ιδρύματος

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 6972216574, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.