15/1/2024

Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΘΗΡΙΩΝ» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο έχει τη νομική μορφή του Ιδρύματος, [συνεπώς πρόκειται για ένωση περιουσίας (και όχι για ένωση προσώπων, όπως είναι τα σωματεία και τα υπόλοιπα ΝΠΙΔ), προορισμένη στην εξυπηρέτηση κοινωφελούς σκοπού, εν προκειμένω κυρίως στη λειτουργία του Γηροκομείου Κυθήρων], το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 108 επ. του ΑΚ και τις (πολύ αυστηρές) διατάξεις του ν. 4182/2013, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον Οργανισμό του (ΠΔ της 4ης/5/2023 – ΦΕΚ Β 2956/2023), το οποίο τελεί υπό την συνεχή αυστηρή εποπτεία, του Υπουργείου Οικονομικών ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση και το οποίο διοικείται από αιρετό διοικητικό συμβούλιο πενταετούς θητείας, σύμφωνα με το προαναφερόμενο κανονιστικό πλαίσιο, συνεπαγόμενο σοβαρές ευθύνες σε περίπτωση παραβάσεώς του.

 

Όσον αφορά το ζήτημα της τύχης του ακινήτου του Πνευματικού Κέντρου Κυθηρίων στον Άλιμο Αττικής, το Ίδρυμα, αντιπαρερχόμενο την όποια παραπληροφόρηση από όπου ή όποιον προέρχεται, στη συνέχεια αναφέρει χρονικά – διαγραμματικά την ακριβή πραγματική και νομική κατάστασή του, από την κτήση του το έτος 2004 μέχρι και σήμερα. Ειδικότερα:

 

- Το έτος 2004 το ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΘΗΡΙΩΝ απέκτησε το εν θέματι ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 3.431,50 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον Άλιμο Αττικής, στην περιοχή του τ. Οικοδομικού Συνεταιρισμού Κυθηρίων, μαζί με άλλα πέντε μικρότερα οικόπεδα, λόγω δωρεάς, από τον ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΥΘΗΡΙΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΥΔΙΩΤΙΣΣΑ, υπό τον τρόπο της ολοκλήρωσης της εντός αυτού ημιτελούς οικοδομής, τμήμα της οποίας προοριζόταν να γίνει το Πνευματικό Κέντρο των Κυθηρίων του Αλίμου, με έσοδα αποκλειστικά προερχόμενα από την πώληση των μικρότερων οικοπέδων, όπως η εποπτεύουσα αρχή υπέδειξε.

 

- Μέχρι τα τέλη του έτους 2011, η εκτέλεση του τρόπου, δηλαδή της ολοκλήρωσης του Πνευματικού Κέντρου, ήταν νομικά αδύνατη, διότι είχε ασκηθεί και εκκρεμούσε πλην άλλων και αγωγή του Στυλιανού Μεγαλοκονόμου κατά του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ και του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ για την αναγνώριση της ακυρότητας του συμβολαίου δωρεάς, η οποία τελικώς απορρίφθηκε αμετάκλητα τέλη του έτους 2011. Εντωμεταξύ όμως προέκυψε και η οικονομική κρίση, από την οποία προήλθε εκτός της νομικής και ουσιαστική - πραγματική αδυναμία της εκτέλεσης του τρόπου, δεδομένου ότι, αφενός απαξιώθηκαν πλήρως οι αξίες των ακινήτων και αφετέρου εντάχθηκαν τα ιδρύματα, χωρίς εξαίρεση, σε καθεστώς πλήρους φορολόγησης. Επομένως, σοβούσης της πολυετούς οικονομικής κρίσης, η δυνατότητα της αξιοποίησης του εν λόγω ακινήτου ανεστάλη περαιτέρω, επιβαρυνόμενο το Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθηρίων, όλων των υπέρογκων δαπανών (ΕΝΦΙΑ, λοιπών φόρων και τελών κλπ), καθόλο το χρονικό διάστημα. Πάντως σε αυτό το διάστημα, οι δύο πλευρές (Ίδρυμα και Συνεταιρισμός), αρχικά το Δεκέμβριο του έτους 2009 συμφώνησαν και προχώρησαν σε συμβολαιογραφική πενταετή παράταση του συμβολαίου της δωρεάς και του τρόπου και, εν συνεχεία, προκειμένου να αξιοποιηθεί το ακίνητο, βάσει των νέων οικονομικών και νομικών δεδομένων, με τον πιο πρόσφορο και δόκιμο τρόπο, κατόπιν αλλεπάλληλων διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν το έτος 2013 με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των δύο πλευρών (κάποιοι μάλιστα έφεραν την ιδιότητα του μέλους της διοίκησης και των δύο νομικών προσώπων), τη σύνταξη ειδικού πλαισίου συμφωνίας και την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων των καταστατικών τους οργάνων, κατέληξαν τον Οκτώβριο του έτους 2015 στην υπογραφή συμβολαιογραφικής τροποποίησης του τρόπου της δωρεάς, ο οποίος, προς γνώση κάθε ενδιαφερομένου, διαμορφώθηκε συνοπτικά ως εξής: 

Το Τριφύλλειο Ίδρυμα αποδεχόμενο τη δωρεά του ακινήτου μετά του ημιτελούς εντός αυτού κτιρίου), δεσμεύεται να μην μεταβιβάσει προς οποιοσδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο την ψιλή κυριότητά του. Από την απαγόρευση του όρου αυτού ρητά εξαιρείται η περίπτωση της αξιοποίησης του παραπάνω ακινήτου (του υπ΄ αριθμ. 264 οικοδομικού τετραγώνου) με το σύστημα της αντιπαροχής. Σε αυτήν την περίπτωση επιτρέπεται η μεταβίβαση του συμφωνηθέντος ποσοστού κυριότητας επί του ακινήτου στον τότε αντισυμβαλλόμενο (εργολάβο, εταιρεία κλπ). Το Ίδρυμα, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του διαρκούς κοινωφελούς σκοπού του, δύναται στο εξής, υπό την επιφύλαξη του άνω όρου, να αξιοποιήσει και εκμεταλλευθεί, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (και με το σύστημα της αντιπαροχής), το προαναφερόμενο ακίνητο, υπό την προϋπόθεση, ότι όταν ολοκληρωθεί το κτιριακό συγκρότημα, να παραχωρηθεί δωρεάν προς χρήση στον Συνεταιρισμό ένα αυτοτελές τμήμα του (εμβαδού μέχρι 150 τ.μ.), το οποίο θα αποτελέσει το πνευματικό κέντρο με την ονομασία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΈΝΤΡΟ ΚΥΘΗΡΙΩΝ», εντός του οποίου θα στεγαστεί και το γραφείο (ένα δίχωρο γραφείο) του Συνεταιρισμού (και του Εξωραϊστικού Συλλόγου). Η αίθουσα του πνευματικού κέντρου θα παραχωρείται κατά προτίμηση στον Εξωραϊστικό Σύλλογο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ» και στις υπόλοιπες Κυθηραϊκές Οργανώσεις του Αλίμου δωρεάν. Επίσης, θα παραχωρείται και σε οργανώσεις των απανταχού Κυθηρίων, καθώς και στους λοιπούς κατοίκους της περιοχής με λογική επιβάρυνση.

 

- Το έτος 2019 ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός ελύθη δικαστικά, διότι, όπως κρίθηκε ο σκοπός του είχε εκπληρωθεί.

 

- Κατά το ίδιο έτος (2019) ο Δήμος Αλίμου, δια του νυν Δημάρχου του, εκδήλωσε ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του ακινήτου σε συνεργασία με το Ίδρυμα. Προς το σκοπό αυτόν έλαβαν χώρα συναντήσεις εκπροσώπων των δύο μερών και ανταλλαγή σειράς αλληλογραφίας, οι οποίες διήρκεσαν δύο περίπου έτη και οι οποίες κατέληξαν στην κοινή διαπίστωση, της δυνατότητας αξιοποίησης του ακινήτου μόνο με το σύστημα της αντιπαροχής. Η αξιοποίηση του ακινήτου όμως, βάσει του ισχύοντος αυστηρού κανονιστικού νομοθετικού πλαισίου, προϋπέθετε την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού, με τους επωφελέστερους για το συμφέρον του ιδρύματος όρους και πάντα υπό την γνώση και έγκριση της εποπτεύουσας αρχής, ήτοι της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, προϋπόθεση που έγινε αποδεκτή από όλους.

 

- Ενόψει των ανωτέρω, το έτος 2022, το Ίδρυμα προχώρησε στην διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού, τους όρους του οποίου υπέδειξε, έλεγξε, διόρθωσε και τελικώς ενέκρινε η εποπτεύουσα αρχή, στον οποίο συμμετείχαν δια της υποβολής νόμιμων προσφορών ο Δήμος Αλίμου και η εταιρεία ΔΑΚΩΝ ΑΕ και κατόπιν της αξιολόγησης των δύο προσφορών τελικώς, υπό την έγκριση της ως άνω εποπτεύουσας αρχής, αναδείχθηκε πλειοδότης η εταιρεία ΔΑΚΩΝ ΑΕ, η προσφορά της οποίας υπερτερούσε κατά πολύ της προσφοράς του Δήμου Αλίμου.

Ειδικότερα, με την υπ΄ αριθ. 625/16-11-2022 απόφασή του, το Διοικητικό συμβούλιο του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων αποφάσισε ομόφωνα, (α) όπως και οι δύο Προτάσεις - Προσφορές, επί της από 19-01-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θεωρηθούν αμφότερες πλήρεις και έγκυρες, ως προς τα τυπικά τους χαρακτηριστικά, (β) ότι συμφερότερη προσφορά – πρόταση για την αξιοποίηση, με το σύστημα της αντιπαροχής, του ακινήτου ευρισκομένου στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Κυθηρίων, αρ. 73-75-77, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 όπως ισχύει, κρίνεται η πρόταση – προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διότι:

Πρώτον: Υπερέχει καταφανώς, ως προς την έκταση (εμβαδόν) των (κύριων και βοηθητικών) χώρων, των οριζοντίων ιδιοκτησιών που θα περιέλθουν στο Ίδρυμα, σύμφωνα με το προσφερόμενο ποσοστό αντιπαροχής, ήτοι ΔΑΚΩΝ ΑΕ προσέφερε ποσοστό αντιπαροχής (36,20%) και υπερδιπλάσιο εμβαδόν κύριων και βοηθητικών χώρων, σε σχέση με το Δήμο Αλίμου που προσέφερε ποσοστό αντιπαροχής 36,09%.

Δεύτερον: Υπερέχει καταφανώς, κατά τρόπο πασίδηλο, λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, ως προς το όφελος που θα αποκομίσει το Ίδρυμα από την δυνατότητα εκμετάλλευσης των οριζοντίων ιδιοκτησιών και των εν γένει χώρων, ΗΤΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΚΩΝ ΑΕ δυνατότητα εκμετάλλευσης 12 διαμερισμάτων, 14 θέσεων στάθμευσης, 12 αποθηκών κατοικιών, pilotis, λαμβανομένου υπόψη και της ικανοποίησης του τρόπου, με την δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (συμπεριλαμβανομένου χώρου κουζίνας 16,14 τ.μ. και χώρων υγιεινής 11,62 τ.μ.), έναντι ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ δυνατότητας εκμετάλλευσης 4 γραφείων (συνολικής επιφάνειας 353,12 τ.μ.) και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (με φουαγιέ, εντευκτήριο και βιβλιοθήκη).

Τρίτον: ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΑΚΩΝ Α.Ε., το Ίδρυμα, ως οικοπεδούχος, θα αποκτήσει συνολικά 1.240,27 τ.μ. από την κάθετη ιδιοκτησία, σε διακριτό χώρο του οικοπέδου, οι δε οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα αποκτήσει περιλαμβάνονται σε αυτοτελές και ανεξάρτητο κτήριο, ΕΝΩ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ αποκτά αποκλειστικά, μόνον τις προαναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες στο ενιαίο με το Δήμο κτήριο και παραμένει συγκύριο σε ποσοστό 36,09% με τον Δήμο Αλίμου στο οικόπεδο.

Τέταρτον: Χρόνος ολοκλήρωσης/αποπεράτωσης ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΑΚΩΝ ΑΕ τα 3 έτη, ενώ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ τα 5 έτη, με την επιφύλαξη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (στην οποία γίνεται λόγος για 15ετία), που επισημαίνεται στην Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και:

Πέμπτον: Η ΔΑΚΩΝ ΑΕ προσφέρει μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ, μέχρι την αποπεράτωση του έργου, ενώ ο Δήμος Αλίμου δεν προσφέρει καμία αποζημίωση.

 

- Τον Νοέμβριο του έτους 2023, σε συνέχεια της προαναφερόμενης διαδικασίας του πλειοδοτικού διαγωνισμού, μετά από αλλεπάλληλες υποδείξεις και υπό την καθοδήγηση και εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και την έκδοση της με Α.Π. 72921 ΕΞ 2023 απόφασής του, περί έγκρισης του αποτελέσματος του πλειοδοτικού διαγωνισμού, υπεγράφη μεταξύ του Ιδρύματος και της εταιρείας ΔΑΚΩΝ ΑΕ, το υπ΄ αριθμ. 18.917/10-11-2023 «Προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου και εργολαβικής σύμβασης (Εργολαβικό)» του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακούλη Π. Πραστάκου, στο οποίο προβλέπεται η αξιοποίηση του εν θέματι ακινήτου με πλήρη σεβασμό στους όρους του διαγωνισμού, στους όρους της δωρεάς υπό τρόπο, στην κείμενη πολεοδομική και εν γένει νομοθεσία και βεβαίως στις επικρατούσες οικιστικές συνθήκες και στον χαρακτήρα της περιοχής.

 

- Τέλος, στις 18/12/2023, οπότε και συζητήθηκε, ενώπιον του ΚΕΣΥΠΟΘΑ AΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, η «Αναθεώρηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών», με έγκαιρη και νόμιμη παρέμβαση του Ιδρύματος, δια της υποβολής της σχετικής ενστάσεως και της συνακόλουθης αποδοχής της, αποσοβήθηκε ο περιορισμός της χρήσης του ακινήτου του Ιδρύματος (μόνον αυτού), ως χρήση πρόνοιας (και κατ΄ ερμηνεία πολιτιστική), περιορισμός που είχε μεθοδευτεί ήδη από το έτος 2019 από το Δήμο Αλίμου (ο Δήμος μάλιστα συμμετείχε στον προαναφερόμενο διαγωνισμό, χωρίς να εκφράσει καμία διαφωνία ή ένσταση για τη χρήση του ακινήτου ως γενικής κατοικίας και αποκρύπτοντας τον περιορισμό της χρήσης από το Ίδρυμα) και θα είχε συνέπεια την ματαίωση της αξιοποίησης του ακινήτου. Συνεπώς η χρήση του ακινήτου παραμένει γενική κατοικία, ότι δηλαδή ισχύει για τη χρήση των ακινήτων της ευρύτερης περιοχής και βεβαίως ότι ίσχυε ανέκαθεν και για το συγκεκριμένο ακίνητο, ώστε το υπό εξέλιξη έργο να δύναται σύντομα (το αργότερο εντός τριετίας) και έγκαιρα να ολοκληρωθεί, προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων μερών.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ το Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθηρίων:

Ενημερώνει, ότι η πραγματική και η νομική κατάσταση (status) του ζητήματος του ακινήτου του Πνευματικού Κέντρου Κυθηρίων Αλίμου, είναι αυτή που περιγράφεται παραπάνω, η οποία προκύπτει και αποδεικνύεται πλήρως από σειρά (ιδιωτικών και δημοσίων) εγγράφων και μόνο αυτή.

Εφιστά την προσοχή, ότι η σύντομη, προσήκουσα, νόμιμη και συμφέρουσα και για το Ίδρυμα και για τους Κυθηρίους και εν γένει για την περιοχή, αξιοποίηση του εν θέματι ακινήτου, βάσει των δεδομένων που τέθηκαν υπόψη προς κάθε ενδιαφερόμενο, είναι δυνατή μόνο με την συνέχιση και την, χωρίς εμπόδια, ολοκλήρωση του εν εξελίξει έργου.

Επισημαίνει, ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή αναφορά ή δημοσίευση, προφορική ή έγγραφη, από όπου ή όποιον προέρχεται και είναι αντίθετη ή και διαφορετική από τα παραπάνω αναφερόμενα, κρίνεται και αξιολογείται αναληθής ή/και ψευδής, άρα βλαπτική των δικαιωμάτων του Ιδρύματος και:  

Δηλώνει, ότι το Ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να υπερασπίσει με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο, κάθε συμπεριφορά που κατά παράβαση του νόμου, θα έχει ως συνέπεια την υπονόμευση του κοινωφελούς σκοπού του και την προσβολή των δικαιωμάτων του.